Tuinschouw / tuincontrole

Algemene beschrijving werkwijze tuincontrolecommissie 2017

Het is belangrijk dat het park er goed uitziet. De grond is door de gemeente Amsterdam verhuurd met een beperkte huurtermijn. U kunt zich voorstellen dat een park waarvan men ziet dat er slecht wordt omgegaan met bovenstaande regels sneller in aanmerking komen tot het NIET verlengen van het huurcontract dan voor een park dat er goed uitziet. Het is dus in ons aller belang dat de boel er goed bij staat. Het verzorgen van de volkstuinen in ons park (paden, sloten, 60 centimeterstrook, overhangende planten) dient te geschieden door de tuinders zelf, conform het gestelde in de reglementen, door u bij het aanvaarden van uw tuin voor getekend.

Zo'n vier maal per tuinseizoen worden er tuincontroles gehouden. Hierbij gaan de leden van de tuincommissie het park rond om te kijken of de regels uit de reglementen worden nageleefd. Naast de vastgelegde controles zal de tuincommissie af en toe tussentijds controleren. Dit wordt NIET aangekondigd. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen wij een EXTRA WERKBEURT als boete opleggen.

Het is uw verantwoording om uw zaken op orde te houden.


Beschrijving boete systeem en facturering.

Het systeem dat in de najaarsvergadering 2016 is voorgesteld en aangenomen gaat uit van een boete per NIET VERRICHTE activiteit. Dat betekent dat boetes direct ZONDER WAARSCHUWING op de borden wordt gegeven. U wordt daar per e-mail/brief van op de hoogte gesteld. De boete bedraagt € 5,- per “overtreding”. Indien u niet in staat bent deze werkzaamheden te verrichten (door ziekte of vakantie) is het AAN U om dit schriftelijk ( in de brievenbus aan het mededeling bord) of per e-mail aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl te laten weten. Indien dit niet het geval is zal de boete onherroepelijk worden gefactureerd. De facturering geschiedt ieder kwartaal, door de penningmeester van De Bongerd. U betaalt ook aan De Bongerd op banknummer NL31 INGB 0005051028. Mochten er onterechte boetes worden uitgedeeld dan is er altijd de mogelijkheid een afspraak te maken met de tuincommissie op een zaterdagochtend. Let er wel op dat boetes meerdere malen kunnen worden uitgedeeld indien werkzaamheden niet worden opgevolgd.

Op onderstaande checklijst vindt u de werkzaamheden die u dient te verrichten nog een keer. Specifieke schoonmaakacties (b.v. sloten baggeren) zullen in onze niewsbrieven worden aangegeven.


Onderhoudslijst tuinders verblijfstuinen     downloaden

x   betekent Slecht Onderhouden boetebedrag bij in gebreke zijn
Pad en grasstrook (indien aanwezig)
      60cm strook onderhouden, geen onkruid, liefst laag beplanten
      grindpad vrij van onkruid tot helft van het pad
Heggen (aan pad en bij afscheidingen)
      heg onderhouden in hoogte/breedte en onkruid eronder verwijderen
Algemeen tuinonderhoud
      geen afval of opslag materiaal op of rond de tuin
      tuinonderhoud in orde houden
Sloot en slootkanten
      zogeheten “flap” verwijderen (slijmerige waterplanten)
      verwijderen waterplanten tot 30 cm uit de slootkant
      riet helemaal verwijderen
      slootkanten beloopbaar maken/houden
      beplanting op de slootkant onderhouden of maaien
Baggeren
      niet of niet voldoende


het baggeren is goed als je de harde bodem voelt              bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl