Nieuwsbrief juli 2021

De nieuwsbrief van de maand juli is uit. U kunt deze hier bekijken.

Woonplaats-beginsel bij nieuwe inschrijvingen

In de ledenvergadering van de Bond van 12 juni 2021 is het besloten het woonplaats-beginsel in te voeren voor nieuwe inschrijvingen.

Het woonplaats-beginsel

In de ledenvergadering werden drie varianten voorgesteld om in aanmerking te komen voor een volkstuin van de Bond voor Volkstuinders:

 1. Metropool Amsterdam (inclusief Kennemerland, Flevoland e.a.).
 2. Vervoersregio Amsterdam.
 3. Gemeente Amsterdam inclusief Landsmeer, Almere en Ouder-Amstel (huidige situatie).

Voorlopig is gekozen voor de derde variant – de huidige situatie.

Gevolgen

 • Nu kan iedereen, ongeacht de woonplaats, zich inschrijven bij de Bond en is kandidaat voor de wachtlijst, maar vanaf nu moet men dus wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.
 • Voor aspirant-leden die zich inschreven voor 12 juni blijft de situatie ongewijzigd. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 inschrijven bij de Bond, moeten wonen in de gemeente waar de Bond tuinparken heeft (huidige situatie) en een recent uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.
 • Tuinparken moeten bij toewijzing checken op welke datum het aspirant-lid zich heeft ingeschreven, is dat na 12 juni dan kan toewijzing alleen plaatsvinden als het aspirant-lid woont in ge gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.

De nieuwe voorwaarden staan op de website van de Bond en de tuinparken.

Nieuwbrief juni 2021

De nieuwsbrief van de maand juni is uit. U kunt deze hier bekijken.

Ledengesprekken beleid Tuinparken

Als tuinder van één van de bij de Bond van Volkstuinders aangesloten tuinparken weet je dat er eind 2020 veel te doen was over de toekomst van de volkstuinparken in Amsterdam. De gemeente kwam met een ongehoord plan:

 • Een huurverhoging van meer dan 500%.
 • 20% van elk park afnemen, en een andere bestemming geven.
 • Doorgaande fietspaden op de volkstuinparken.

Door het protest van de tuinders heeft de wethouder een pauze ingelast. Sinds januari 2021 zijn we opnieuw in gesprek met de gemeente. Dat doen we samen als alle 40 Amsterdamse volkstuinparken (27 aangesloten bij de Bond en 13 onafhankelijke parken).

Inzet van de volkstuinparken

Wij zijn een belangrijk onderdeel van de stad: volkstuinparken dragen bij aan rust en groen in de stad, meer dan 6000 mensen van verschillende leeftijden en achtergronden maken daar samen gebruik van en er zijn al veel initiatieven om meer Amsterdammers daarvan te laten genieten. We zijn ook een uniek onderdeel van de stad: 100 jaar historie, groenbeheer uitgevoerd met duizenden uren vrijwilligerswerk, een grote biodiversiteit, en een voor veel mensen belangrijk verenigingsleven. De volkstuinparken worden nu niet serieus genomen, niet gehoord, weggesaneerd – dat is respectloos. Concreet:

 • Een extreme huurverhoging, tegen marktprijzen – dat moet van tafel.
 • Van het terrein van de volkstuinparken 20% afnemen, wat er is opgebouwd vernietigen – dat moet van tafel.
 • Doorgaande fietspaden zijn een verminking van de volkstuinparken – dat moet van tafel.
 • Nu kan de gemeente de huur van elk park opzeggen, met een opzegtermijn van een paar maanden, geen huurbescherming, geen verworven rechten. Er is een duurzamer relatie beloofd, dat móet onderdeel zijn van het onderhandelingsresultaat.

Dat alles hebben we opgeschreven in een eigen plan, een beter plan dan dat van de gemeente ‘Een Beter Alternatief

Reactie van de gemeente op ‘Een Beter Alternatief’

De huidige huurcontracten en huurprijzen komen voort uit een periode dat er nog voldoende ruimte was in de stad, braakliggende weilanden werden verhuurd tegen lage grondprijzen. De tijden zijn veranderd, er ligt intussen een enorme druk op elke m2 ruimte en op al het groen. In deze situatie kan de gemeente de oude afspraken niet continueren zonder aanpassingen. Concreet:

 • De algemene gedeelten van volkstuinparken moeten toegankelijker worden voor meer Amsterdammers, het gesloten karakter van de volkstuinparken moet verdwijnen, van de doorgaande fietspaden kunnen we in de meeste gevallen afzien.
 • Als we afspraken kunnen maken over de publieke toegankelijkheid, dan hoeven we geen deel van het terrein van de volkstuinparken af te nemen; de huren van de algemene gedeelten kunnen dan gelijk blijven.
 • De grondprijzen van de privétuinen staan in geen verhouding tot de actuele grondprijzen in Amsterdam, een beperkte verhoging van de privétuinen is daarom onvermijdelijk.
 • De huurprijzen verschillen per volkstuinpark, dat moet gelijkgetrokken worden, met drie huurprijzen voor verblijftuinen, nutstuinen en dagrecreatie parken.
 • De meeropbrengst van de grondhuur kan terugvloeien naar het onderhoud van de volkstuinparken.
 • De huurperiode kan naar 10 jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is er nu bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • In verhouding tot de eerste plannen een beperkte verhoging grondhuur voor de tuinen, die aan de tuinders zijn verhuurd.
 • Dit geld wordt door de gemeente gestort in een speciaal fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij wij zelf het beheer in eigen hand houden.
 • Er komen geen doorgaande fietspaden; mogelijk wel over 8/9 jaar in de tuinen van Westerpark, wat eerder is vastgelegd; in De Nieuwe Kern (op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel) wordt hierover nog onderhandeld.
 • Met een 10-jaar contract krijgen we als volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd en er is bij de gemeente ruimte voor gesprek, met de tuinparken als serieuze gesprekspartner.

Het complete concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente kunt u hier bekijken.
Voor wie zich er verder in wil verdiepen staan de meest relevante stukken ook op de website van de Bond van Volkstuinders.

Wat betekent dat contreet voor mijn volkstuinpark en voor mij?

 • De grondhuur van jouw tuin wordt verhoogd (voor een toelichting zie Gezamenlijke uitgangspunten – Toelichting huren volkstuinparken vanaf 1 januari 2022).
 • De tuinparken krijgen meer zekerheid door de langere contractduur.
 • Jullie krijgen meer budget voor onderhoud, beheer en beter materiaal; jullie maken hiervoor als tuinpark een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
 • Jullie maken als tuinpark een plan van aanpak voor meer publieke toegankelijkheid: hoe gaan jullie bezoekers uit de buurt te ontvangen, wat gaan jullie organiseren, met welke organisaties in de buurt gaan jullie samenwerken. Denk aan
  een wandelroute, activiteiten voor kinderen, logeerhuisjes, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, plantenmarkten etc. (zie voor meer inspiratie de website).
  Het is belangrijk dat we samen aan de Amsterdammers laten weten dat het bij volkstuinparken gaat om groen, rust, biodiversiteit, vrijwilligerswerk en verenigingsleven; dat het geen vakantieparken zijn en dat er ook voor hen veel te halen valt.

En nu?

Wij denken dat we het maximaal haalbare uit de onderhandelingen hebben gehaald. Er is werk aan de winkel, voor ons allemaal, maar daar staan deze resultaten tegenover.

Op 12 juni neemt de bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders een besluit over deze overeenkomst.
Voor die tijd gaan de afdelingsbesturen en het bondsbestuur met de leden is gesprek om de leden te informeren en vragen te beantwoorden.
Wat kun je doen?

 1. Kijk op de website voor meer informatie
 2. Op dinsdag 25 mei van 19:30 tot 21:00 is er voor ons tuinpark een zoom-meeting waar je je voor aan kon melden door op de aanmeldlink te klikken.
 3. Mail je vragen naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Als je erbij zet dat je je aangemeld hebt voor een gesprek zijn wij goed voorbereid, kun je daar niet bij zijn dan krijg je een antwoord per mail.

Een heel verhaal, we hopen dat we alles zo helder toegelicht hebben.

Met vriendelijke en groene groet,

het bestuur van de Bond van Volkstuinders,
in overleg met de besturen van de tuinparken

Nationale zaaidag

Op 22 april 2021 is er in het kader van de nationale zaaidag ook op tuinpark De Bongerd gezaaid. Nu maar wachten op de mooie bloemen!

Corona maatregelen

Als gevolg van de Corona-situatie gelde de volgende regels op het tuinpark

 • Houd 1,5 m afstand
 • Ontvang maximaal 2 gasten op uw tuin
 • De winkel is beperkt open:
  • Maximaal 1 klant
  • Mondkapje verplicht
  • Wacht buiten de winkel op uw beurt
  • Hou afstand
 • Het clubhuis blijft tot nader order gesloten, maar het terras is open maar met de afstandsmaatregelen.
 • Beperkte spreekuren van bestuur / werkgroepen

Verder gelden er op het park natuurlijk de regels zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Corona & Algemeen Werk

Het Algemeen werk op de zaterdagochtenden gaat door!

Bijna iedere tuinder heeft zelf de data ingevuld wanneer hij of zij kan komen. In verband met de corona-beperkingen is het wel enigszins aangepast. Heeft u zich echter al voor een van de komende zaterdagen opgegeven, dan kunt u uw Algemeen werkbeurt toch uitvoeren. We verdelen het werk dan zodanig dat alle aanwezigen alleen (dus niet in teamverband) aan de slag gaan.

Denkt u wel aan de algemene maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, gereedschap ontsmetten en bij klachten zoals verkouden en/of koorts afmelden!

We starten om 9.30 uur met een kopje koffie of thee en houden uiteraard 1,5 meter afstand.

Zodra er van een versoepeling van de corona-beperkingen sprake is, maken we dit via de website, het informatiebord bij de entree en de Nieuwsbrief kenbaar.

‘De Bongerd Hilton’ geopend.

Op zaterdag 8 mei is De Bongerd Hilton geopend! Het insectenhotel werd op een druilerige zaterdag ingericht en was klaar om de gasten te ontvangen!

Bloemzaad voor bewoners Kadoelenweg

In de eerste week van mei werden de bewoners van de Kadoelenweg blij verrast met een zakje bloemzaad voor de eigen tuin, met een uitnodiging om ons tuinpark eens te bezoeken.

Een leuke actie van de Tuingroep, die zo’n 250 zakjes ronddeelden en enthousiaste reacties kregen!

Bond & Besturenoverleg 25 maart 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat u informatie kreeg van uw bestuur over de diverse lopende zaken met de gemeente en de Bond van Volkstuinders.

Wij hebben regelmatig overleg met het nieuwe Bondsbestuur, dat zich met veel verve op haar nieuwe taak heeft gestort.Een van die initiatieven is het maandelijks overleg met de tuinbesturen, waarbij allerlei onderwerpen op de agenda staan.

Over de belangrijkste onderwerpen gaat deze informatie uit dit zogeheten besturenoverleg, het laatst gehouden op 25 maart j.l.

 • Er is overleg geweest met de gemeente over de Uitvoeringsstrategie: het document waarin onzalige ideeën waren geschreven over een exorbitante huurverhoging,  20% openbare tuinen, opdelen van bestaande tuinen in kleinere, etc.
 • Het lijkt er zeer sterk op dat deze onzalige ideeën voor een belangrijk deel van tafel zijn. Volgens de gemeentelijke projectleider en begeleider van het proces Martien Kuitenbrouwer staat de toegankelijkheid van de parken (dus niet het openbaar zijn) vooraan op de lijst van wensen. De 20% openbaarheid is bedacht van achter de tekentafel en is volgens informatie nu van tafel.
 • Maatwerk per tuinpark en behoud eigen karakter is leidend; keuzemenu voor elk tuinpark (welke initiatieven wil het tuinpark zelf). Daartoe wordt een vragenlijst naar de tuinparken verzonden over wat al is gerealiseerd en wat elk tuinpark verder gaat doen.
 • Tuinders blijven verantwoordelijk voor het beheer
 • Van belang zijn mogelijke investeringen (bijvoorbeeld: toiletgebouw).
 • Verhuur van het clubhuis wordt verruimd; huurcontracten met de gemeente eventueel.
 • Fietspad door het park is no go.
 • Huurprijs € 2,25 is van tafel; er komt een andere rekenmethode na 1 april. In ieder geval geen inkomensafhankelijke huur.

Eind april verschijnt een ‘afsprakenbrief’ voor de tuinparken. Van belang zal zijn dat we duidelijk maken hoe we ons verhouden tot de buurt en omgeving en hoe wij hen bij ons tuinpark betrekken. Hierover hebben wij reeds een rapport geschreven dat is gebruikt als verweer op de Uitvoeringsstrategie van mei 2020.Hierin beschrijven wij het natuurlijk tuinieren en de initiatieven die er zijn en worden genomen om de toegankelijkheid van het park te vergroten. De nadruk ligt hierbij op ecologische middelen en natuurlijke producten.

Ledenvergadering

Elk tuinpark is bezig om te kijken hoe een ledenvergadering te organiseren. De bond biedt aan om zoom faciliteiten (vergaderen via de computer) te realiseren, inclusief ondersteuning voor de tuinparken.

Wellicht dat wij met een dergelijk idee bij u in de lucht komen.