Principe akkoord Amsterdamse Volkstuinen

In mei zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam over een principe akkoord over de toekomst van de volkstuinen. Op vrijdag 26 november 2021 hebben de gemeente en de bond van volkstuinders een handtekening gezet onder het resultaat. Dit voorstel is op 23 november besproken in het college van B&W en komt op 22 of 23 december aan de orde in de gemeente raad.

Wat is er bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • Een beperkte verhoging van de grondhuur voor de tuinen, die door tuinders worden gebruikt.
 • Die huurverhoging wordt door de gemeente gestort in een fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij de tuinparken het beheer van de parken in eigen hand houden.
 • Er komen geen nieuwe plannen voor doorgaande fietspaden.
 • Met een 10-jaar contract krijgen de volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd.

Maar we zijn er nog niet!

Het is belangrijk dat dit nu vastligt, maar we zijn er nog niet!. De volgende projecten worden nu samen met de gemeente uitgewerkt:

 1. Nieuw huurcontract met o.a. de volgende onderwerpen:
  • Huurprijzen op basis van de nieuwe grondhuurprijzen voor de komende tien jaar.
  • Onderhoudsverplichtingen
  • De mogelijkheid van andere bestemmingen dan alleen voor tuinieren (gebouwen en terreinen).
  • Principe-afspraken over publieke toegankelijkheid.
  • Afdracht van huuropbrengsten aan een Onderhoudsfonds.
 2. Een nieuw op te richten Onderhoudsfonds in de vorm van een overeenkomst over de governance, de werkwijze, het beheer en de besteding van de meer-inkomsten.
 3. Samenwerkingsafspraken per type tuinpark. Op basis hiervan gaan tuinparken eigen plannen voor toegankelijkheid en samenwerking met de buurt en maatschappelijke organisaties opstellen.

Heb jij expertise die kan helpen bij deze projecten en tijd in 2022? Neem dan contact op met Eric van der Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders via voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl. Deze fase is voor het toekomstbestendig maken van de tuinparken van heel groot belang.

Ledengesprekken beleid Tuinparken

Als tuinder van één van de bij de Bond van Volkstuinders aangesloten tuinparken weet je dat er eind 2020 veel te doen was over de toekomst van de volkstuinparken in Amsterdam. De gemeente kwam met een ongehoord plan:

 • Een huurverhoging van meer dan 500%.
 • 20% van elk park afnemen, en een andere bestemming geven.
 • Doorgaande fietspaden op de volkstuinparken.

Door het protest van de tuinders heeft de wethouder een pauze ingelast. Sinds januari 2021 zijn we opnieuw in gesprek met de gemeente. Dat doen we samen als alle 40 Amsterdamse volkstuinparken (27 aangesloten bij de Bond en 13 onafhankelijke parken).

Inzet van de volkstuinparken

Wij zijn een belangrijk onderdeel van de stad: volkstuinparken dragen bij aan rust en groen in de stad, meer dan 6000 mensen van verschillende leeftijden en achtergronden maken daar samen gebruik van en er zijn al veel initiatieven om meer Amsterdammers daarvan te laten genieten. We zijn ook een uniek onderdeel van de stad: 100 jaar historie, groenbeheer uitgevoerd met duizenden uren vrijwilligerswerk, een grote biodiversiteit, en een voor veel mensen belangrijk verenigingsleven. De volkstuinparken worden nu niet serieus genomen, niet gehoord, weggesaneerd – dat is respectloos. Concreet:

 • Een extreme huurverhoging, tegen marktprijzen – dat moet van tafel.
 • Van het terrein van de volkstuinparken 20% afnemen, wat er is opgebouwd vernietigen – dat moet van tafel.
 • Doorgaande fietspaden zijn een verminking van de volkstuinparken – dat moet van tafel.
 • Nu kan de gemeente de huur van elk park opzeggen, met een opzegtermijn van een paar maanden, geen huurbescherming, geen verworven rechten. Er is een duurzamer relatie beloofd, dat móet onderdeel zijn van het onderhandelingsresultaat.

Dat alles hebben we opgeschreven in een eigen plan, een beter plan dan dat van de gemeente ‘Een Beter Alternatief

Reactie van de gemeente op ‘Een Beter Alternatief’

De huidige huurcontracten en huurprijzen komen voort uit een periode dat er nog voldoende ruimte was in de stad, braakliggende weilanden werden verhuurd tegen lage grondprijzen. De tijden zijn veranderd, er ligt intussen een enorme druk op elke m2 ruimte en op al het groen. In deze situatie kan de gemeente de oude afspraken niet continueren zonder aanpassingen. Concreet:

 • De algemene gedeelten van volkstuinparken moeten toegankelijker worden voor meer Amsterdammers, het gesloten karakter van de volkstuinparken moet verdwijnen, van de doorgaande fietspaden kunnen we in de meeste gevallen afzien.
 • Als we afspraken kunnen maken over de publieke toegankelijkheid, dan hoeven we geen deel van het terrein van de volkstuinparken af te nemen; de huren van de algemene gedeelten kunnen dan gelijk blijven.
 • De grondprijzen van de privétuinen staan in geen verhouding tot de actuele grondprijzen in Amsterdam, een beperkte verhoging van de privétuinen is daarom onvermijdelijk.
 • De huurprijzen verschillen per volkstuinpark, dat moet gelijkgetrokken worden, met drie huurprijzen voor verblijftuinen, nutstuinen en dagrecreatie parken.
 • De meeropbrengst van de grondhuur kan terugvloeien naar het onderhoud van de volkstuinparken.
 • De huurperiode kan naar 10 jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is er nu bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • In verhouding tot de eerste plannen een beperkte verhoging grondhuur voor de tuinen, die aan de tuinders zijn verhuurd.
 • Dit geld wordt door de gemeente gestort in een speciaal fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij wij zelf het beheer in eigen hand houden.
 • Er komen geen doorgaande fietspaden; mogelijk wel over 8/9 jaar in de tuinen van Westerpark, wat eerder is vastgelegd; in De Nieuwe Kern (op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel) wordt hierover nog onderhandeld.
 • Met een 10-jaar contract krijgen we als volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd en er is bij de gemeente ruimte voor gesprek, met de tuinparken als serieuze gesprekspartner.

Het complete concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente kunt u hier bekijken.
Voor wie zich er verder in wil verdiepen staan de meest relevante stukken ook op de website van de Bond van Volkstuinders.

Wat betekent dat contreet voor mijn volkstuinpark en voor mij?

 • De grondhuur van jouw tuin wordt verhoogd (voor een toelichting zie Gezamenlijke uitgangspunten – Toelichting huren volkstuinparken vanaf 1 januari 2022).
 • De tuinparken krijgen meer zekerheid door de langere contractduur.
 • Jullie krijgen meer budget voor onderhoud, beheer en beter materiaal; jullie maken hiervoor als tuinpark een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
 • Jullie maken als tuinpark een plan van aanpak voor meer publieke toegankelijkheid: hoe gaan jullie bezoekers uit de buurt te ontvangen, wat gaan jullie organiseren, met welke organisaties in de buurt gaan jullie samenwerken. Denk aan
  een wandelroute, activiteiten voor kinderen, logeerhuisjes, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, plantenmarkten etc. (zie voor meer inspiratie de website).
  Het is belangrijk dat we samen aan de Amsterdammers laten weten dat het bij volkstuinparken gaat om groen, rust, biodiversiteit, vrijwilligerswerk en verenigingsleven; dat het geen vakantieparken zijn en dat er ook voor hen veel te halen valt.

En nu?

Wij denken dat we het maximaal haalbare uit de onderhandelingen hebben gehaald. Er is werk aan de winkel, voor ons allemaal, maar daar staan deze resultaten tegenover.

Op 12 juni neemt de bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders een besluit over deze overeenkomst.
Voor die tijd gaan de afdelingsbesturen en het bondsbestuur met de leden is gesprek om de leden te informeren en vragen te beantwoorden.
Wat kun je doen?

 1. Kijk op de website voor meer informatie
 2. Op dinsdag 25 mei van 19:30 tot 21:00 is er voor ons tuinpark een zoom-meeting waar je je voor aan kon melden door op de aanmeldlink te klikken.
 3. Mail je vragen naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Als je erbij zet dat je je aangemeld hebt voor een gesprek zijn wij goed voorbereid, kun je daar niet bij zijn dan krijg je een antwoord per mail.

Een heel verhaal, we hopen dat we alles zo helder toegelicht hebben.

Met vriendelijke en groene groet,

het bestuur van de Bond van Volkstuinders,
in overleg met de besturen van de tuinparken