Natuurlijk Tuinieren

De gemeente Amsterdam is in haar zoektocht naar groene ruimte bezig met een nieuw plan voor het groen in de stad, waarbij de volkstuinparken ook meer onderdeel moeten worden van de groenstructuur van de stad: Volkstuinenbeleid Amsterdam.

In 2020 heeft het bestuur een visie vastgesteld, gebaseerd op de visie die door de Bond van Volkstuinders is gepubliceerd, welke door het bestuur en ledenvergadering van ons tuinpark is onderschreven. Op basis van die visie is een conceptbeleidsplan geschreven door de Bond en eveneens gepresenteerd en onderschreven door bestuur en ledenvergadering van De Bongerd.

Met deze visie en het conceptbeleidsplan kunnen we als tuinpark De Bongerd aan de slag om een eigen invulling te geven aan de voor ons park specifieke kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Veranderingen

De Bongerd, zal net als andere volkstuinparken, ook zijn hekken meer moeten openzetten voor activiteiten die ook door buurtbewoners of ander publiek redelijkerwijs kunnen worden bezocht en die passen binnen de doelstellingen van De Bongerd. De aan ons ter beschikking gestelde grond is niet meer exclusief voor een geringe groep mensen, maar zal moeten worden gedeeld met de steeds drukker en dichter bebouwde stad en haar inwoners.

De invulling van bovenstaande kan geschieden door het organiseren van educatieve activiteiten, activeiten waar bij de buurt kan worden betrokken, buurthuisfunctie en het verder inzetten van onze mogelijkheden van het clubhuis. De Bongerd zal uiteindelijk wellicht functioneren als een buurttuinpark met een entree die het aantrekkelijk maakt om binnen te lopen.

Ideeën

Om gestalte te geven aan de veranderingen is het wellicht mogelijk het clubhuis te laten runnen door medewerkers met een zorgbehoefte, die dan gedeeltelijk middels de WMO zouden kunnen worden bij-gefinancierd. Ook kunnen dan activiteiten als de verkoop van kleine tuinbenodigdheden en plantjes middels een dergelijke constructie worden georganiseerd. We zullen moeten kijken of onze clubhuis-voorziening meer kan worden gebruikt voor specifieke doeleinden en groepen.

Dit zijn slechts een paar ideeën, de concrete invulling van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken en wat dat betekent voor tuinpark De Bongerd is nog in volle gang.

Het groene potentieel van ons park kunnen we ter eigener en algemeen belang beter benutten. Het recreatief medegebruik van specifieke doelgroepen, rust, ecologie, biodiversiteit en meer inbreng van tuinders kan voor De Bongerd alleen positief werken als daar goede beleidsplannen voor worden ontwikkeld.

Communicatie & Voortgang

Via de website en de nieuwsbrieven zal het bestuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.