Concept beleidsplan

De toekomst van de tuinparken in en rondom Amsterdam staat onder grote druk omdat er weinig grond voorhanden is en veel vraag naar toegang tot die stad.

Ons park bestaat bij de gratie van de verhuur door de gemeente Amsterdam en zal zijn voortbestaan moeten bewijzen door een hoog recreatief gehalte voor grotere groepen mensen dan de relatief kleine groep tuinders die het voorrecht heeft in de stad over een stuk (dure) grond te kunnen beschikken om tegen relatief lage kosten hun hobby, tuinieren, te kunnen uitvoeren.

Die grotere groepen kunnen in eerste instantie zijn: buurtbewoners, scholen (eco-educatie), zorginstellingen (ook voor hulp in b.v. het clubhuis met behulp van de WMO), specifieke organisaties die cursussen kunnen aanbieden en het onderdak verlenen aan voor in ons park passende groepen, clubs etc.

Om dit te kunnen realiseren zijn grote inspanningen nodig van het bestuur, de tuingroep en niet te vergeten de tuinders die op een constructieve wijze met elkaar dit soort veranderingen zullen moeten aanvaarden en realiseren, sterker nog: er enthousiast voor moeten worden (gemaakt)!

Voor de gemeente Amsterdam is het essentieel om te zien hoe met haar grond wordt omgesprongen en of men deze activiteit naar de medebewoners van de stad kan blijven verantwoorden. Als we als tuinders in Amsterdam er in slagen onze parken met meer mensen te delen dan zal het voor de gemeente vanzelfsprekender worden om in nieuwe stadsuitbreidingsplannen volkstuinparken op te nemen in het stedelijk plan.

Gebruik van het park

Het bestuur onderschrijft nog steeds de doelstelling van het houden van een volkstuin. Inrichting en onderhoud zijn daarbij cruciaal. Afwisselende begroeiing van sierplanten / struiken en moesplanten geven daarbij een gevarieerd beeld. Niet slechts een barbeque- of moesttuin, maar een afwisselend recreatieve plek.

Voor de openheid mogen de heggen aan de paden niet te hoog zijn (1.00 / 1.20 meter). Ook het parkdeel aan de overzijde van het fietspad zal een nog uitnodigender uitstraling moeten hebben.

In de Nota Volkstuinen van 2005, geschreven door de Dienst Ruimtelijk Orde (DRO) Amsterdam staan al verregaande ideeën en plannen uitgeschreven. DRO benadrukte dat de Volkstuinen in het licht van de toenemende vraag om ruimte een (nog) grotere betekenis krijgen voor de stad. Na al die jaren is dit plan nu sterk actueel geworden en als zodanig ter hand genomen.

Kernpunten

De twee hoofddoelen uit de Nota Volkstuinen van 2005; Modernisering van de volkstuinparken en het waarborgen van een voldoende aanbod van volkstuinen, hebben geleid tot een aantal programma punten die het bestuur van De Bongerd zeker onderschrijven en van toepassing willen laten zijn op De Bongerd als tuinpark:

 • Het vergroten van de toegankelijkheid, ook op de nutstuinen.
 • Het versterken van het sociaal-recreatieve medegebruik van de volkstuinen en de aanwezige voorzieningen.
 • Het verbreden van het aanbod van functies, voorzieningen en activiteiten voor specifieke doelgroepen.
 • Het bieden van andere mogelijkheden tot tuinieren voor nieuwe groepen tuinders.
 • Het vervullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer.
 • Samenwerking en netwerkvorming op het gebied van recreatie, welzijn/zorg, cultuur/hobby, onderwijs/eductie en sport/spel.
 • Organiseren van semi-commerciële activiteiten, verhuur van clubhuis aan groepen nog nader te definiëren.
 • Organiseren van concerten door ons zelf of door derden.
 • Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties (zorg etc.)
 • Inrichten van een vlindertuin, pluktuin, bijenkasten, cursus snoeien of activiteiten voor specifieke doelgroepen als ouderen en mensen met een fysieke en/of psychische handicap.

Financiering van deze ideeën kunnen niet alleen uit de contributies worden opgebracht. Wellicht komt er wat ondersteuning vanuit de gemeente, maar eerder zal een toestemmingsbeleid moeten worden goedgekeurd om een aantal semi-commerciële activiteiten toe te staan om zelf fondsen te kunnen genereren.

Communicatie van acties, ideeën, besluiten en voortgang is erg belangrijk en zal zoveel mogelijk via de website of nieuwsbrieven plaats vinden.

Stappenplan

Om het plan in detail uit te werken voor de voornoemde punten zullen een aantal zaken synchroon lopen en moeten deze zaken ook worden bewaakt.

Vragen als veiligheid, fiscale belemmeringen bij verhuur van het clubhuis en het bewaken van rust, natuur, stilte en het samen tuinieren moeten bij deze details worden overwogen en worden meegenomen.

Streven naar het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is onderdeel van het beleidsplan. Dit keurmerk versterkt de kans op voortbestaan van het tuinpark. De Tuinwerkgroep zal dit in haar voorstellen moeten opnemen.

Het Groen toekomstplan zal up-to-date moeten worden gemaakt en gehouden om zicht te houden op de financiële gang van zaken. Aanpassing en aanvulling zal in goed overleg met belanghebbenden plaatsvinden door het bestuur.

Er kunnen zich ook zaken aandienen die een grote impact hebben op de tuinders. Veranderingen in de aanpak van onderhoud ter bevordering van een natuurlijker aanpak kunnen aanleiding geven tot tegenstand. Echter als verenigingsbestuur is het dan zaak deze nieuwe aanpak duidelijk over te brengen op haar leden. Er moet draagvlak en samenhang worden gecreëerd.

Medewerking tuinders

Naast het Algemeen werk, dat een verplichting is, wordt veel werk verzet door een relatief kleine groep tuinders. Dit zal moeten veranderen om het park toekomstig bestendig te houden. Als het park in de nabije toekomst meer als beschermd park moet gaan functioneren zijn er vele handen nodig.

Als slogan hanteert De Bongerd ‘D.I.T. T.E.A.M‘ om tuinders verder bij de acties op het park te betrekken:

 • Draagvlak: Tuinders betrekken bij de benodigde acties
 • Innovatief: Zoek vindingrijke mensen
 • Tegendraads: Zoek onafhankelijke denkers, doeners en veranderaars
 • Enthousiasme: Zorg dat veranderingen worden gepresenteerd als kansen voor De Bongerd
 • Ambitie: Zoek energieke mensen met overredingskracht
 • Multidisciplinair: Combineer meerdere achtergronden en inzichten.

Ten slotte

Alle verandering hoeft niet per se te leiden tot verbetering. Er zijn altijd diverse meningen. Duidelijk is echter dat veranderingen MOETEN om onze verhuurder – de gemeente Amsterdam – te laten zien dat we met hun plannen meegaan en de doelstellingen in de Nota van 2005 kunnen helpen realiseren.

Met de inspanningen van bestuur, de werkgroepen en de tuinders hebben wij als bestuur de overtuiging en de opdracht om de zaken te kunnen veranderen.

Bovenstaand concept zal in detail worden uitgewerkt om te komen tot concrete punten die in behapbare brokken kunnen worden gepresenteerd en worden ingevoerd.